Kontakt administracja

Zapraszamy do kontaktu z nami. Zamawianie reklamy, zamieszczenie ogłoszeń płatnych itp.

Postaramy się na każdy list odpisać. ul. Krakowska 20, 32-051 Jaśkowice telefon: 12 44 29 900

  Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez stronę Jaskowice.pl w celach związanych z realizacją niniejszego formularza na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

   

  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

  POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
  W SERWISIE INTERNETOWYM http://jaskowice.pl

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura
  2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
   1. Serwis: serwis internetowy http://jaskowice.pl
   2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
   3. Właściciel: SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, Jaśkowice 260, 32-051 Wielkie Drogi, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 5491216917, Regon: 070917959;
   4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
   5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
   6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
   7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
  3. Celem Polityki jest w szczególności:
   1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
   2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
  4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
  5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

  § 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

  1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
  2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
   1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
   2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
   3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
   4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
  5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

  § 3. Cookies

  1. Cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
   2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
   3. tworzenia statystyk,
   4. utrzymania sesji Użytkownika,
   5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
  2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
  3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
  7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

  § 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
   1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
   2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
   3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
  2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

  § 5. Postanowienia końcowe

  1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
  2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

  Zamknij