Sprawozdanie z realizacji zadań w 2018 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych w Sołectwie Jaśkowice oraz innych zadań w roku 2018;

 1. Remont kapliczki gminnej przy DK 44. Zakończony.
 2. Wykonano III odcinek remontu kapitalnego drogi na Żorach. Około 900 mb nowej drogi.
 3. DOM LUDOWY; wykonano napowietrzniki w oknach ,wykonano instalację wentylacyjną na sali, zamontowano klimatyzację, zwiększenie mocy zasilania do budynku, przebudowa transformatora, postawienie nowych słupów. Wykonano nową instalację elektryczną.
 4. Zrealizowano zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. Oświetlenie wzdłuż kanału , 8 słupów , tj. 400 mb oświetlenia. Podziękowania dla mieszkańców, którzy wsparli ten projekt. To już drugi wygrany projekt. Razem „graliśmy 150 tysięcy złotych dla Sołectwa Jaśkowice.
 5. Utwardzone kamieniem ; część drogi pod Wisłą, na ul. Ogrodowej, ul. Cicha, ul. Torowa, Sosnowa, cały parking przy plebanii.
 6. wykonano nakrapianki asfaltowe na odcinkach; ul. Jagodowa, ul. Sportowa = odcinek ok. 150 mb .i Słoneczna. Dalsza część czyli dokończenie asfaltowania ul. Sportowej powinno nastąpić w 2019r.
 7. Reagujemy na wszelkie zgłoszenia, od mieszkańców np. niedrożności przepustów, krzaki w pasie drogowym, dzikie wysypiska śmieci, zwisające konary, gałęzie, dziury w drogach, ranne ptaki, czy martwe zwierzęta, wałęsające się psy.
 8. Ulice; Zakończono w zasadzie już wszystkie związane z tym sprawy. Tabliczki zawieszone prawie wszędzie, tablice informacyjne także. Czekamy na 2 tablice obrazujące ulice. Jedna będzie w okolicach kapliczki, druga za mostem na kanale.
 9. Stowarzyszenie Sołeckie bierze udział w konkursach ogłaszanych przez Burmistrza. W obecnej chwili są realizowane granty; Klub Przedszkolaka w Jaśkowicach. Około 40 dzieci w dwóch grupach uczęszcza na zajęcia w domu ludowym 2 razy w tygodniu. Dzieci z 5 okolicznych sołectw. Zakończono granty; aerobik dla seniorów i dla grupy otwartej, III Edycja Biegu Międzypokoleniowego. Zaplanowane są uroczystości związane z 100 rocznicą odzyskania Niepodległości, Kulinaria. O wszystkim będziemy informować na bieżąco. Ogólnie w okresie ostatnich 3 lat Stowarzyszenie Sołeckie złożyło 24 wnioski i uzyskało ponad 120 tysięcy złotych.
 10. Duże podziękowania dla OSP Jaśkowice za różne prace na terenie Sołectwa.
 11. Zostały także uzupełnione naprawy małych ubytków w asfalcie na drogach gminnych w Sołectwie. Metodą natrysku załatano ubytki na wszystkich drogach.
 12. Szczególne podziękowania dla Klubu Seniora za dbanie o wygląd kapliczki i jej otoczenia a także za pielęgnowanie skweru przy stawie, który od czasu do czasu jest dewastowany przez młodzież i dzieci.
 13. DOŻYNKI GMINNE W ROKU 2018. Chciałbym bardzo gorąco i serdecznie podziękować tym mieszkańcom, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji gminnych dożynek. Myślę na podstawie otrzymanych gratulacji od różnych osób, z powiatu, gminy, Burmistrza, radnych, sołtysów, mieszkańców, gości, wpisów na fb, emaili i sms, zdaliśmy ten egzamin. W pracach wzięło udział ponad 60 osób a dodatkowo jeszcze ponad 50 osób podarowało różnego rodzaju towary, przedmioty na dekoracje. Serdecznie dziękuje. Nagrodą niech będzie nasz wspólny wyjazd integracyjny.
 14. W trakcie realizacji jest projekt na zamontowanie lampy ulicznej przy ul. Cichej.. Zamontowano lampę przy ul. Ogrodowej. Zamontowano lustro naprzeciwko wyjazdu z placu pod domem ludowym.
 15. Wnioski Sołtysa o uregulowanie stanu prawnego dróg będących we władaniu Gminy; droga 759/1 i droga 925. Droga koło stawu i w stronę Kościoła została już skomunalizowana i są własnością gminy. Trwa nadal procedura przejęcia drogi wzdłuż torów PKP. Złożyłem wniosek o skomunalizowanie działki nr 884, droga w stronę przyszłego cmentarza. Bez tych decyzji nie ruszymy z żadnymi inwestycjami.
 16. Rewitalizacja. Projekt klubokawiarni i czytelni w trakcie pozwolenia na budowę. W obecnej chwili mamy sprawę w sądzie o stwierdzenie zasiedzenia placu przed domem ludowym i terenu byłego stawu.
 17. Na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej złożono wniosek do GDDKiA Oddział w Krakowie o doświetlenie dwóch przejść dla pieszych /koło kapliczki i szkoły oraz wykonanie gruboziarnistych przejść. GDDKiA daje dofinansowanie 70% kosztów a Gmina 30%. Szacunkowy koszt około 50 do 60 tysięcy. Rada Miejska podjęła stosowna uchwałę. Teraz tylko pozostaje przez Gminę wykonanie. Wniosek i moje rozmowy z GDDKiA, Urzędem Wojewódzkim i Gminą trwały od lutego. Następnie wizja lokalna z Policją, Dyrekcją GDDKiA oraz Gminą i mieszkańcami i redaktorem radia .W maju finał. Więc niecałe 4 miesiące i temat załatwiony w Jaśkowicach. Realizacja; listopad 2018.
 18. Droga ul. Lawendowa i Kościelna została w dużej części wyremontowana w postaci wycinki uszkodzonego asfaltu i położenie nowego.
 19. Sprawa cmentarza. Jak już informowałem złożyłem wniosek do Burmistrza o rozważenie możliwości wykupu 2 działem przez gminę, potem zamiany części działek z Parafią. Zorganizowaliśmy spotkanie u Burmistrza z księdzem Proboszczem i Kierownikiem Wydziału Geodezji. Byli także obecni; Pan Grzegorz Antos z ramienia Rady Sołeckiej i Pani Masłowska z ramienia Komitetu Budowy Cmentarza. Burmistrz pozytywnie rozpatrzył mój wniosek, Gmina jak dojdzie do realizacji budowy, wykona parking, drogę, oświetlenie wzdłuż drogi. Teraz pozyskany w wyniku zakupu działem przez gminę i późniejszej zamiany z Parafią będzie terenem rekreacyjnym. Uważam, że pozwoli to nam, mieszkańcom na szybsze realizowanie budowy cmentarza, gdyż spore środki finansowe odejdą w wyniku działań gminy. Obecnie odbyło się spotkanie z właścicielem działki na plebanii i sprawy idą w dobrym kierunku wykup przez Parafię jednej i zarazem jedynej działki.
 20. Wykup działki w sąsiedztwie placu przed domem ludowym. Na wniosek Skawińskiej Rady Seniorów, której jestem Przewodniczącym Gmina wykupi ten teren. Już rozmawiałem z Panem Burmistrzem Ożogiem i jak tylko pojawi się możliwość aplikacji o pieniądze rządowe, to Gmina złoży taki wniosek. Planujemy, aby na tym terenie dla kilku sąsiednich sołectw powstał u nas dom seniora, dzienny system opieki, spotkania, rehabilitacja, zajęcia, posiłki.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://jaskowice.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://jaskowice.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, Jaśkowice 260, 32-051 Wielkie Drogi, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 5491216917, Regon: 070917959;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Zamknij