Program Sołtysa

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Jaśkowice.

Przez ostatnie cztery lata pełniłem tą zaszczytną funkcję, uważnie wsłuchując się w Wasze rady, pomysły i wnioski. Wspólnie z Państwem, Radą Sołecką, Klubem Seniora, Stowarzyszeniem Sołeckim i Ochotniczą Strażą Pożarną zrealizowaliśmy wiele ważnych zadań.

Dwa razy udało nam się, zdobyć dofinansowanie z programu „budżet obywatelski” na łączną kwotę 150 tysięcy złotych. Dzięki Państwa zaangażowaniu i poparciu doposażyliśmy dom ludowy, zakupiliśmy scenę mobilną, pojawiło się także długo wyczekiwane oświetlenie na ul. Brzozowej.
Uzyskaliśmy 24 granty na około 140 tysięcy, na organizację: Akademii Super Dzieciaka, 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, zajęcia areobiku dla grupy senioralnej i otwartej, Światowych Dni Młodzieży, koncertu Orkiestry Dętej z Kleczy, warsztatów kulinarnych, Międzypokoleniowego Biegu oraz wycieczek do Kopalni Soli, Pragi, Budapesztu, Krynicy, Szczawnicy, Rabki, Rytra.

W tym roku już pozyskaliśmy środki na zorganizowane dla mieszkańców zajęcia aerobiku, Międzypokoleniowy Bieg 2019, Sołeckiego Dnia Seniora i wyjazd rehabilitacyjny seniorów oraz warsztaty kulinarne, na które wszystkich serdecznie zapraszamy.

Zadań, które zrealizowaliśmy razem z Radą Sołecką przez ostatnie cztery lata było bardzo wiele i z każdego zadania rozliczaliśmy się bardzo sumiennie. Każdy mieszkaniec mógł w poznać je szczegółach na zebraniach, które zwoływałem co najmniej dwa razy w roku.
Setki zrealizowanych interpelacji mieszkańców w ciągu minionej kadencji pozwalają mi sądzić, iż obdarzyli mnie Państwo zaufaniem, za co bardzo dziękuję. Ja swoją pracą staram się nie pozostawiać żadnego mieszkańca samemu sobie. Mam nadzieję, iż tym zaufaniem obdarzą Państwo w nadchodzącej kadencji zarówno mnie, jak i moich sąsiadów, przyjaciół, z którymi od dawna staramy się czynnie
uczestniczyć w rozwoju wsi Jaśkowice.
Planów mamy mnóstwo, pozwolą one naszej miejscowości szybko się rozwijać. Mamy duże doświadczenie. Chcemy położyć nakrapianki na ulicach: Leśnej, Granicznej, Ogrodowej, Torowej, nakładkę asfaltową wraz z odwodnieniem na ul. Różanej, projekt i wykonanie oświetlenia ulic Mateczny, Wiślanej, Cichej, Jagodowej, Sportowej oraz parking przy plebanii. Czeka nas również duża inwestycja rewitalizacyjna piwnic domu ludowego na klubokawiarnię, sprawy zwiększenia kursów MPK, pilotowanie sprawy sali gimnastycznej, terenów sportowych na byłym stawie, budowa drogi i parkingu w obrębie przyszłego cmentarza, a także pilotowanie budowy dziennego domu opieki senioralnej w przyszłości.

Sołtys Jaśkowic

Józef Tomczak

Jeżeli Państwo mają pytania do Sołtysa prosimy o skorzystanie z poniższego formularza:

  Informujemy, że przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez stronę Jaskowice.pl w celach związanych z realizacją niniejszego formularza na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. ze zm.). Przysługuje Państwu prawo kontroli przetwarzania danych, w tym uzyskiwania informacji, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

  Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

  POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
  W SERWISIE INTERNETOWYM http://jaskowice.pl

  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura
  2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
   1. Serwis: serwis internetowy http://jaskowice.pl
   2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
   3. Właściciel: SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, Jaśkowice 260, 32-051 Wielkie Drogi, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 5491216917, Regon: 070917959;
   4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
   5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
   6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
   7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
  3. Celem Polityki jest w szczególności:
   1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
   2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
  4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
  5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

  § 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

  1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
  2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
   4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
   1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
   2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
   3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
   4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
  5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

  § 3. Cookies

  1. Cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
   2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
   3. tworzenia statystyk,
   4. utrzymania sesji Użytkownika,
   5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
  2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
  3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
  7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

  § 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

  1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
   1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
   2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
   3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
  2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

  § 5. Postanowienia końcowe

  1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
  2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

  Zamknij