Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej w Jaśkowicach

            Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej w Jaśkowicach w dniu 08.02.2018r.

Posiedzenie Rady Sołeckiej otworzył Sołtys Jaśkowic Józef Tomczak.

W posiedzeniu Rady udział wzięło 9 na 10 członków.

Porządek dzienny posiedzenia;

 1. Sprawozdanie z działalności za 2017r.
  2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017.r
  3. Informacja o planowanych zadaniach do wykonania w 2018r.
  4. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców.
  5. Wolne wnioski, zapytania.

RELACJA Z DZIAŁAŃ SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W 2017r.

Sprawy kulturalne, sportowe.

 1. Aerobik seniorzy; projekt trwał 6 miesięcy. Łącznie uczestniczyło w nim 480 osób;
 2. Aerobik dla grupy otwartej; Łącznie uczestniczyło w nim 820 osób.
 3. II Edycja Biegu Międzypokoleniowego. Liczba uczestników 71.
 4. Muzykowanie. Koncert orkiestry dętej i piknik. Liczba uczestników około 180.
 5. Kulinaria. Zajęcia piekarniczo-cukiernicze oraz rękodzielnictwo- stroiki świąteczne.
 6. Liczba uczestników 110 osób.
 7. Sołecki Dzień Seniora połączony z przedstawieniem zorganizowanym przez dzieci SP  w Jaśkowicach, biesiada seniorska. Liczba uczestników 90 osób.
 8. Akademia Super Dzieciaka. Zajęcia przez cały rok dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Łączna liczba uczestników;1280
 9. Rehabilitacja seniorów Rytro. Wyjazd 4 dniowy; 32 osoby.
 10. Wycieczka rowerowa. Liczba 10 osób.
 11. Wycieczka do Kopalni w Bochni; Liczba uczestników 50.

Uzyskano granty z Gminy Skawina na łączną kwotę; 38530,00 zl.

Ponadto Sołectwo zorganizowało;

 1. Wyjazd do Ogrodu Śląskiego. Liczba 55 osób.
 2. Sołecka Wycieczka do Budapesztu. Liczba 50 osób.
 3. III Edycja Dyskoteki po gwiazdami. Liczba uczestników ok. 150.

Klub Seniora w Jaśkowicach zorganizował 6 biesiad. Łącznie liczba uczestników wyniosła 380 osób.

 

W roku 2018 planujemy;

 1. Aerobik dla grupy otwartej i grupy seniorów przez 6 miesięcy.
 2. III Edycja Międzypokoleniowego Biegu.
 3. Gminne Dożynki w Jaśkowicach.
 4. III Edycja Akademii Super Dzieciaka.
 5. Kulinaria 2018.
 6. 100 rocznica Odzyskania Niepodległości. Uroczystości Sołeckie.
 7. Konkursy karaoke z uwzględnieniem pieśni patriotycznych. Scena nowiuteńka wygrana w ramach Budżetu Obywatelskiego wraz z parasolami i ławostołami.
 8. Wyjazd rehabilitacyjny do Rabki dla Klubu Seniora.

Sprawy Sołeckie;

 • Realizacja prac związanych z Uchwałą Zebrania Wiejskiego w września 2017r. a to;
  1. Budowa nakładki nakrapianej i remont dróg
  2. Kontynuacja prac w kapliczce.
  3. Utrzymanie terenów koło domu ludowego i na skwerze.
  4. Utrzymanie placu zabaw.
  5. Konserwacja rowów melioracyjnych.
  6. Wprowadzenie ulic.
  7. Zorganizowanie gminnych dożynek.
  8. Budowa oświetlenia w kilku miejscach Sołectwa w tym około 400 mb nowej linii wygranej w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwota 45000,00 zł.
  9. Zakup urządzeń na parkowanie rowerów przy domu ludowym.
  10. Inne bieżące zadania, które mogą wyniknąć w trakcie roku 2018.

Sprawozdanie z realizacji zadań budżetowych oraz  innych zadań w roku  2017

 1. Remont kapliczki gminnej przy DK 44. Wszyscy na pewno zauważyli obecny wygląd kapliczki. Podziękowania dla Gminy oraz dla kilku osób   z Klubu Seniora za prace. ( zebrano pieniądze na wykonanie nowej posadzki, parapetów, stołu, obrusa, świec olejowych). Odkryto zamalowaną polichromię. W tym roku będą podjęte dalsze prace przy odnowieniu tych malowideł.
 2. Wykonano III ostatni odcinek remontu kapitalnego drogi na Żorach. Ustanowiono także strefę zamieszkania na tym nowym odcinku drogi. Droga oznakowana.
 3. Zamontowano nowe drzwi wejściowe na salę domu ludowego.
 4. Wykonano montaż klimatyzacji w ramach budżetu obywatelskiego.
 5. wykonano podłącza do instalacji elektrycznej z uwagi na zrealizowanie wniosku o zwiększenie mocy z 9 do 35 KW.
 6. Zrealizowano zadanie w ramach budżetu obywatelskiego. Mobilna Scena Estradowa. Doposażenie Domu Ludowego w stoły rozkładane, nowa lodówka, doposażenie kuchni, parasole, ławostoły, grill. Kwota wygrana to 100.000,00 zł.
 7. Uzupełniono kamieniem drogę pod wałem w stronę promu. Otrzymaliśmy od Pana Burmistrza w ub. roku 3 samochody tzw. urobku z frezowanego asfaltu. Na długości ok. 100 mb zasypano największe dziury w tej drodze poczynając od krzyżówki z Pozowicami w stronę granicy z Gminą Brzeźnica. Nawieziono 3 duże samochody kamienia, które uwalcowano. Droga prawie na całej długości stała się w miarę przejezdna.
 8. Biorę aktywny udział w spotkaniach w gminie na tematy związane z gminą i sołectwem, plany odnowy miejscowości, plan rewitalizacji, wnieśliśmy wnioski do regulaminu budżetu obywatelskiego,
 9. Sołtys reaguje  na wszelkie zgłoszenia, od mieszkańców np. niedrożności przepustów, krzaki w pasie drogowym, dzikie wysypiska śmieci, zwisające konary, gałęzie, dziury w drogach, ranne ptaki, czy padłe zwierzęta, wałęsające się psy oraz wiele innych spraw. W trakcie trwania mojej kadencji mam do chwili obecnej 1289 różnego rodzaju spraw zgłoszonych, wnioskowanych. To co nie mogę sam załatwić, to odsyłam do gminy. Ale to są sporadyczne jednostkowe przypadku. Widać to bardzo niewielkiej liczbie interwencji w ramach przyjmowania stron przez Burmistrzów.
 10. Zgodnie z podjętą Uchwała Zebrania Wiejskiego z 12 marca 2016r. o nadaniu ulic, zakończyły się konsultacje z mieszkańcami na temat przyjęcia ich nazewnictwa. We wrześniu 2017r. podjęliśmy uchwałę o przyjęciu nazewnictwa ulic. Obecnie trwa procedura w Gminie Skawinie.
 11. Sprawa psów. Po wszystkich akcjach odłowiono prawie 20 psów. Wydatek roczny Gminy wyniesie ok. 40 tysięcy złotych, oczywiście w przypadku, gdy przez rok nikt nie przygarnie piesków. Proszę zauważyć, to kwota jakiej potrzebujemy np. na wykonanie kropionki asfaltowej na Żabim Dołku.
 12. Mieliśmy III Edycję dyskoteki na zakończenie wakacji połączonej z otwarciem sceny estradowej i wyposażenia do biesiad wygranych w budżecie obywatelskim.
 13. Duże podziękowania dla OSP Jaśkowice za różne prace na terenie Sołectwa.
 14. OSP wykonało konserwację częściową rowu biegnącego wzdłuż ścieżki w stronę domu ludowego.
 15. OSP wykosiło dwukrotnie teren byłego stawu i rowu melioracyjnego przy tym stawie.
 16. Spółka wodna w ub. roku wykonała zadanie w postaci konserwacji rowu na długości 450 mb. Odcinek od Połowic w stronę Jaśkowic. Zadanie zostało przekazane do wykonania OSP Jaśkowice.
 17. Wykonano po raz pierwszy 3 krotne koszenie poboczy w Sołectwie.
 18. Zostały także uzupełnione naprawy małych ubytków w asfalcie na drogach gminnych w Sołectwie. Metodą natrysku załatano ubytki na wszystkich drogach.
 19. Działka nr 350, zakupiona przez Gminę na tereny sportowe jest koszona przez gminę – miało to być boisko sportowe dla Wiślan Jaśkowice.
 20. Podziękowania dla tych mieszkańców, którzy wykonują prace społeczne a to; pielęgnowanie skwerów gminnych, terenów przy kapliczce. Szczególne podziękowania dla Klubu Seniora za dbanie o wygląd kapliczki i jej otoczenia. Za zorganizowanie akcji w okresie świąt. Za uzyskane środki wykonano nową posadzkę, parapety, stół, świece olejowe, obrus, odnowiono lichtarze, są kupowane kwiaty, krzewy ozdobne, flagi.

   21. DOŻYNKI GMINNE W ROKU 2018.

Zostanie powołany Komitet Dożynkowy. Do komitetu dożynkowego zgłosiły się organizacje;

 • Klub Seniora,
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice,
 • OSP Jaśkowice,
 • Stowarzyszenie Jaśkowice Nasza Przyszłość – zasygnalizowało chęć  zorganizowania wystawy
 • a także KGW.

Na czele komitetu stoi sołtys oraz rada sołecka. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się w styczniu  2018r. Następne po Świętach Wielkanocnych.

     22. Na mój wniosek w grudniu została wykonana konserwacja rowu od skrzyżowania z DK 44 w stronę Bęczyna. Nie były prowadzone prace na tym rowie ponad 30 lat. Koszt ponad 12000 zł. Gmina pokryła w całości. Na wiosnę tego  roku wykorytkowano kawałek odcinka.

     23. Zorganizowano wspólnie z Zarządem OSP Jaśkowice zbiórkę po mszach świętych na pomoc w odbudowie domu Pana Pasierbka i Pani Herdeckiej, który ucierpiał w pożarze. Zebrano 7300 zł + wpłaty na rachunek bankowy 1800 zł. Zorganizowano zbiórkę po mszach świętych w Radziszowie. Zebrano na  pomoc dla w/w 7400 zł. Łączna pomoc wyniosła 16500 zł.

     24. Na wniosek sołtysa zamontowano przez Gminę znaki pierwszeństwa na moście na kanale oraz postawiono tzw. sierżanty przy wjeździe na skrzyżowanie z drogi gminnej od strony Pana Mariana Pasierbka na drogę biegnącą wzdłuż kanału. Przy ograniczonej widoczności jeden z kierowców o mało co nie wjechał do kanału.

    25. Na wniosek sołtysa obcięto konary i gałęzie, które zasłaniały świecące lampy przydrożne.

    26. Na wniosek sołtysa skierowany do Pana Burmistrza w którym to wniosku zasygnalizowałem niesprawność hydrantów. ZWiK oznaczył i pomalował je wszystkie.

    27. Zamontowano na mój wniosek lustro przy wyjeździe z OSP.

   28. Wykonano podbitkę drewnianą pod zadaszeniem budynku Domu Ludowego.

   29. W trakcie realizacji jest projekt na zamontowanie lampy ulicznej na drodze w stronę Pana Krzysztofa Kowalczyka. W tym roku montaż.

   30. Wnioski Sołtysa o uregulowanie stanu prawnego dróg będących we władaniu Gminy; droga 759/1 i droga 925, to numery działek oraz o nieodpłatne przekazanie działek 439/2 i 439/3 przez PKP na rzecz Gminy. Są w trakcie realizacji.

   31. Wniosek o usunięcie 3 drzew na tzw. Parkingu przy plebanii. Zrealizowano, drzewa wycięto.

  32. Wniosek o przycięcie konarów na drzewie przy domu ludowym. Zagrożenie dla planu zabaw, ogrodzenia i dzieci. Zrealizowany.

  33. Wniosek o zawarcie umowy z Fiberlink; Pozwalamy na wywieszenie baneru na ogrodzeniu w zamian otrzymujemy nieodpłatnie WI-FI w domu ludowym. Zrealizowany.

  34. Wniosek do dyrektora pogotowia ratunkowego o rozważenie możliwości zorganizowania tzw. białej soboty w Jaśkowicach. Zrealizowany. Przebadano 40 seniorów.

  35. Projekt klubokawiarni i czytelni w trakcie realizacji.

  36. Dojście odrębne do boiska przy Szkole Podstawowej w Jaśkowicach. Zrealizowane. Wystarczy zgłosić chęć gry, zapewnić opiekę i można korzystać z boiska.

  37. Utwardzenie dróg. Wykonano na 11 odcinkach zadania.

  38. Akcja sprzątanie Jaśkowic. Około 60 worków 120 litrowych. Ponad 7 m sześciennych wywiozło MZU.

  39. Wykonano udrożnienie rowu przy drodze gminnej nr 759/1.

  40. Z ostatniej chwili; w kapliczce wykonano dodatkowo;

 • remont instalacji  elektrycznej, renowacja drzwi i okien.
 • Klub Seniora dostarczył choinki, światła. Zawieszono nowe flagi.

41. Wystąpiłem do Gminy o nieodpłatne przekazanie zdemontowanych płyt chodnikowych. Zostaną wykorzystane w przyszłości na wykonanie nawierzchni pod placyk na spotkania mieszkańców.

 

Sołtys otworzył dyskusję.

Rada Sołecka jest pod wrażeniem, że w ciągu roku aż tyle spraw ważnych dla Sołectwa udało się zrealizować.

Sołtys następnie poprosił o opinię w sprawie podziału niewykorzystanych środków z budżetu przeznaczonego do dyspozycji sołectwa Jaśkowice za 2017r.

Kwota 35.708 zł została rozdysponowana w następujący sposób;

 1. Projekt oświetlenia przy drodze za domem ludowym w stronę posesji P. Małysa; Kwota 5.000,00 zł.
 2. Wentylacja na Sali domu ludowego. Kwota 5.000,00 zł.
 3. Nakrapiane drogi; Przyszła ul. Sportowa oraz ul. Słoneczna. Kwota 20.000,00 zł.
 4. Pomalowanie przedsionków domu ludowego i ściany nas sceną. Kwota 2.000,00 zł.
 5. Kwota 3.708,00 zł ; roboty na byłym stawie celem przygotowania terenu pod dożynki gminne.

Wolne wnioski i zapytania; Brak pytań i wniosków.

Zamknięcie posiedzenia Rady Sołeckiej.

                                                             Sporządził;

                                                             Józef Tomczak

                                                             S O Ł T Y S

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM http://jaskowice.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym http://jaskowice.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy http://jaskowice.pl
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, Jaśkowice 260, 32-051 Wielkie Drogi, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SOFT-KOM Firma Handlowo-Usługowa Rafał Chmura, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 5491216917, Regon: 070917959;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 ze zm.);
  6. Ustawa śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.1422 ze zm.);
  7. Ustawa odo: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 ze zm.).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Ustawie śude, Ustawie odo i Prawie telekomunikacyjnym.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki.

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciel zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciel dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie ustawowych przesłanek uzasadniających przetwarzanie danych, zgodnie z wymogami prawa, w szczególności z Ustawą odo oraz przepisami wykonawczymi.
 2. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 5. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy śude, Ustawy odo i Prawa telekomunikacyjnego.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:
  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem . Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy odo, Ustawy śude.

Zamknij