Umowa Partnerska z Bankiem Żywności

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Jaśkowice z siedzibą w Jaśkowicach 233/2\r\npodpisało umowę z Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Bankiem Żywności w Krakowie z siedzibą  ul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Krakowa Śródmieścia w Krakowie. Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000143611 jako Podprogram 2015 na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015\r\na)    Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020, zwanym dalej Programem, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego dalej FEAD,\r\nb)    Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej\r\ni beneficjentów dotyczącymi działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015  wydanymi na podstawie art. 134a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanymi dalej wytycznymi IZ.\r\n\r\nTERMINY DYSTRYBUCJI\r\n1.    OPR przekaże OPL nieodpłatnie artykuły spożywcze dostępne w ramach Programu w okresie dystrybucji od dnia podpisania umowy do 17.04.2016.\r\n2.    OPL przekaże nieodpłatnie gotowe artykuły spożywcze osobom najbardziej potrzebującym w nieprzekraczalnym terminie od podpisania umowy do 30.04.2016 roku.\r\nMając na uwadze powyższe prosze o kontakt w celu ustalenia zasady wspólpracy w sprawie wydawania skierowań dla osób spełniających kryteria do uzyskania takiej pomocy.\r\nPomoc żywnościowa bedzie wydawana nieodpłatnie z magazynu mieszczącego sie w Jaśkowicach.\r\n\r\nOsoby spełniające kryteria dochodowe powinny zgłaszać sie do Osrodka Pomocy Społecznej w Skawinie celem otrzymania skierowania na przydział paczek żywnościowych.\r\n

Z poważaniem\r\nJózef Tomczak\r\nPrezes Stowarzyszenia.\r\ntel. 668486978, 122706446

Dodaj komentarz