Posiedzenie Rady Sołeckiej w Jaśkowicach

TAK, TO NIE ZEBRANIE WIEJSKIE.
TO OTWARTE POSIEDZENIE RADY SOŁECKIEJ W JAŚKOWICACH.

Otwarte posiedzenie Rady Sołeckiej w Jaśkowicach; 09.03.2018r.
Udział wzięło 8 członków Rady, Sołtys oraz około 70 mieszkańców.
Łącznie; około 80 osób.

Poinformowano, iż mieszkańcy na zebraniu Wiejskim we wrześniu 2017r. podjęli m.in Uchwałę w ramach podziału środków do dyspozycji sołectwa,iż ma zostać wykonana nakładka asfaltowa „nakrapianka” na drodze gminnej przyszła ul. Jagodowa . tzw. Bonus dożynkowy w kwocie 50 tyś. złotych został przeznaczony do budowy właśnie tej drogi.
Na otwartym posiedzeniu Rady Sołeckiej w dniu 9 marca 2018r. w obecności ok. 80 mieszkańców zostało to potwierdzone w formie informacji. Nie było żadnych uwag ze strony mieszkańców.
Mieszkańcy wnieśli następujące wnioski;
1. Usunięcie dzikiego wysypiska pod wałem, na terenie oznakowanym tabliczkami o zakazie wysypywania odpadów oraz o likwidacji zarośli i zagajników na tym terenie. Jak było to poprzycinane, to w zasadzie był spokój z tym problemem.
2. Mieszkańcy wnieśli o przycięcie wystających gałęzi na drogę nr dz. 925.
3. O zamontowanie lampy na skrzyżowaniu w stronę Pozowic.
4. Mieszkańcy wyrazili wstępną zgodę na spotkanie z Przedstawicielem Polkomtel w sprawie budowy masztu. Chcą spotkania , rozmów, wyjaśnień, aby potem podjąć decyzję.
5. Sołtys wraz z Radą Sołecką zdał szczegółowe sprawozdanie za okres 2015-2017 z wydatków związanych na zakupy do domu ludowego. Każdy z obecnych mógł zapoznać się z rachunkami, fakturami, paragonami. Można było zadawać pytania itd. Nikt z obecnych nie miał jakichkolwiek zastrzeżeń.
Mieszkańcy zostali poinformowani, iż od lipca b.r. będzie wydawana gazeta „WIEŚCI SOŁECKIE”
Sołtys poinformował, że do chwili obecnej od 2015r. nikt nie uchylił uchwały zebrania wiejskiego w sprawie regulaminu domu ludowego w Jaśkowicach. Protokół z tego zebrania i zapisy uchwał są opublikowane w BIP.
Na tym posiedzenie otwarte zostało zamknięte.